top of page
Office Building Hall

רגולציה ואחריות תאגידית של נושאי משרה ודירקטורים
הרצאה שכל נושא משרה ודירקטור חייב לשמוע!

השתתפות ללא תשלום!
מותנה בהרשמה מראש

זה קורה ביום ראשון 14/04/2024 בשעה 11:00
ב -
ZOOM! (ככה שאין תירוצים )

לאור הגברת פעילות האכיפה מצד הרשויות הרגולטוריות על העסקים הציבוריים והפרטיים במשק
הישראלי, בין היתר נוכח הלקחים ממאורעות השביעי באוקטובר - 
המומחים מציגים דגשים לרגולציה פנים ארגונית מניעתית בעסקים 2024.


הרצאה ספציפית לנושאי משרה, מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי עסקים, דירקטורים וכן מנהלים הכפופים במישרין למנכ"ל.

Tall Buildings
Tall Buildings
18_edited.jpg

עו"ד, יניב גל

ראש התחום המסחרי במשרד קן-דרור & הראל ושות', עורכי דין ומגשרים.

Tall Buildings
17_edited.jpg

עו"ד, אנה בלאו

בודקת שכר מוסמכת משרד עבודה

שותפה, ראש מחלקת דיני עבודה סלומון ליפשיץ ושות'.

Tall Buildings
16_edited.jpg

עו"ד, מריאנה דן

עו"ד בתחום אבטחת מידע,

הגנת פרטיות וסייבר לעסקים | CISO | DPO.

מלווה עסקים לציית לרגולציה ומעניקה "כיפת ברזל" משפטית וטכנולוגית לעסקים.

המומחים

אז על מה נדבר?

עו"ד ובודקת שכר אנה בלאו:

כיצד להתנהל בעת ביקורת משרד העבודה

 • דרישות חדשות ברגולציה ואכיפה של דיני עבודה בתקופת מלחמה

 • נתוני אכיפה מעודכנים ותוכניות רגולטוריות למיקוד והגברת אכיפה של דיני עבודה

 • תוכנית ציות ואכיפה פנים ארגונית - כלים להגנה על ארגון ונושאי המשרה מפני קנסות ואחריות אישית

 • אחריות תאגידית בדיני עבודה בראי משקיעים זרים והשקעות חברתיות

עו"ד יניב גל:

 • אחריותו של נושא המשרה בחברה

 • תביעות בגין התרשלות דירקטור במילוי תפקידו

 • ביטוחים והגנות לנושאי משרה ולדירקטורים 

 • ניסוח כתבי שיפוי ודין התקנון 

עו"ד, CISO ו- DPO מריאנה דן:

 • סיכום גילוי דעת של איגוד הדירקטורים בנושא אחריות הדירקטוריון בסייבר

 • מה היא אחריות הדירקטור של שנת 2024?

 • חובת הזהירות, נאמנות ומיומנות הדירקטור ו\או נושא המשרה

 • הערכות מראש ו"חוק התיעוד"

 • סדר בסוגי הרגולציות הקיימות בהיבטי אבטחת המידע והפרטיות

הירשמו עכשיו וניפגש

מעולה, ניפגש ב 14 באפריל

צור קשר
bottom of page