top of page

מדיניות פרטיות

מטרה

אתר החברה של "מריאנה דן- משרד עורכי דין" https://www.marianadan-itlawyer.com/ (להלן: "האתר") מכבד את פרטיות הלקוחות המשתמשים והמוסרים את המידע באתר זה. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר בשפה פשוטה ונוחה למשתמשים מה עולה בגורל המידע שאותו הם מוסרים באתר זה והיכן נשמר המידע שהם מוסרים.

 

כללי

כל מי שמוסר מידע באתר זה, מסכים מצהיר ומתחייב כי מוסר את המידע ביודעין ובהסכמתו לצורך קבלת השירות המשפטי. במדיניות זו פנייה בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בה כפנייה לשני המינים גם יחד (זכר ו/או נקבה).

 

מאגר המידע

המידע שהשארת באתר זה (שם מלא, דואר אלקטרוני, טלפון) משמש את החברה בלבד. המידע יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, ואינו מזהה אותך באופן אישי.

 

מסירת מידע לצד שלישי

  • ככלל, המשרד מתחייב שלא להעביר את פרטייך האישיים למעט במקרים הבאים:

  • אם תבצע באתר פעולה שאינה חוקית;

  • בקרות מחלוקת משפטית בינך לבין משרדנו;

  • במסגרת צו שיפוטי, מכל סוג שהוא ובכל הערכאות הקיימות, המורה למשרדנו למסור את פרטייך האישיים;

  • ליועצים, ספקים או כל נותן שירות מטעמנו (לדוגמא הפרטים שאתה מוסר באתר זה עשויים להישמר אצל הגורם המנהל את האתר עבור משרדנו);

  • במקרה של מיזוג משרדנו עם גוף אחר ובתנאי שהגוף האחר יקבל על עצמו את תנאי פרטיות מדיניות זו;

  • על פי הסכמתך בכתב.

 

Cookies קבצי "עוגיות"

האתר עושה שימוש בקבצי "עוגיות" (Cookies) אשר אוספים מידע אודות השימוש שלך באתר (למשל: שעות כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש מגיע וכו') , לאימות פרטים וכדי להתאים את השימוש באתר להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ככל שאינך מעוניין לעשות שימוש בקבצים אלו, הנך יכול למחק את הקבצים באמצעות קובץ העזרה בדפדפן בו אתה גולש

 

היכן שמור המידע

המידע אותו אתה מוסר שמור במשרד החברה בשלושה מקורות שונים לצורך גיבוי המידע במשרד. ייתכן כי המידע ישמר מחוץ לגבולות המדינה היות והענן שמשתמש בו המשרד נמצא בחו"ל. הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 

אבטחת מידע

משרדנו ואתר המשרד מיישמים את הוראות החוק והתקנות ומגנים על עצמנו בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו. מערכות ההגנה המוטעמות מעניקות הגנה ומצמצמות את משטח התקיפה והחדירה לגורמי גישה בלתי מורשים אך אין הן מעניקות ביטחון מוחלט. היות וכך אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשת.

 

זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") סעיף 13, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע ומצא לנכון לתקנו או לשנותו רשאי לפנות לבעל המאגר בבקשה לתקן את המידע או למחקו. בעל מאגר המידע רשאי לסרב לבקשה זו ועליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. ניתן לערער על החלטת בעל המאגר באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

adv@marianadan.com :את הבקשה לעיין במידע, לשנות או למחוק יש לשלוח בדואר אלקטרוני

 

שינויים במדיניות פרטיות

המשרד ואתר המשרד שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף תוך 14 יום מיום שנפרסם הודעה על עדכון תנאי מדיונית הפרטיות באתר המשרד. שאר השינויים וכן שינויים שהחוק מחייב אותם להיכנס לתוקף באופן מיידי, ייכנסו לתוקף עם פרסום תנאי פרטיות המדיניות המעודכנים באתר. אם אינך מסכים אם הנוסח המעודכן אתה מתכבד לפנות למנהל המשרד באמצעות הפרטים ליצירת קשר או לחדול מלעשות כל שימוש באתר.

 

יצירת קשר

:לכל שאלה, הערה, הארה, תובנה ותגובה נשמח מאוד לקרוא ולשמוע.  אתם מוזמנים לפנות אלינו בדרכים הבאות

 adv@marianadan.com:דואר אלקטרוני

טלפון: 052-6838261

כדי שנוכל לטפל בך בצורה המיטבית ביותר ובאופן אישי, אתה מתכבד לרשום את שמך המלא ופרטים ליצירת קשר עמך.

 

 

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה  ביום 09/08/2023.

bottom of page